PROLINEBARCELONA.COM: és un domini en Internet titularitat de ARTICLES TÈCNICS DE NILÓ S.L, amb CIF B62027933. Està establerta en la següent adreça:
 

     Frederic Soler, 57D – Nau 14
     08224 – Terrassa
     Barcelona (España)
     Tel. +34 937 884 256
 

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Dades sol·licitades
Per accedir a alguns dels espais de la Web serà necessari facilitar determinats dades personals que seran tractats de forma automatitzada. El responsable del fitxer (ARTICLES TÉCNICS DE NILÓ S.L) es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.
Dret d’accés
El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemats en la base de dades de ARTICLES TÈCNICS DE NILÓ S.L. Aquests drets podran ser exercits a través de qualsevol mitjà de comunicació amb ARTICLES TÈCNICS DE NILÓ S.L a través de les dades de contacte exposats en l’encapçalat d’aquest document, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.
 
Objectius de la recollida de dades
Quan sigui sol·licitada l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas que no desitgin rebre l’esmentada informació bastarà amb notificar-ho via e-mail a adm@prolinebarcelona.com a qualsevol moment.
 
Veracitat de les dades
L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.
 
Mesures de seguretat
ARTICLES TÈCNICS DE NILÓ S.L i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la Web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat en Internet no són absolutament inviolables.